Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 7 listopada 2018 roku.
Pozostały jeszcze wolne miejsca. Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VIII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” przeznaczone są dla nauczycieli z wyższym wykształceniem oraz absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i zatrudnionych w szkołach lub placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w Polsce.

W dniu 17 stycznia 2012 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W powyższym Rozporządzeniu zostały przedstawione szczegółowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które nauczyciel musi osiągnąć na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. Zaprezentowano także nowe wymogi dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) - wprowadzono obowiązkową liczbę godzin oraz punktów ECTS.

Uprzejmie informujemy, że otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z nowymi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość” lub/i „Wiedza o społeczeństwie” w gimnazjach, liceach, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na studia podyplomowe zapewniające nauczycielom gimnazjów, liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowanie merytoryczne w zakresie nauczania przedmiotów „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” odpowiadające nowej podstawie programowej. Prace badawcze i praktyka dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych pozwalają skutecznie i w atrakcyjnej formie przekazywać wiedzę o przedsiębiorczości i społeczeństwie, niezbędną przyszłym nauczycielom tych przedmiotów.