Obrony prac dyplomowych w pierwszym terminie odbędą się
22 września od godziny 10:00 w budynku VI.


Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2018 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” przeznaczone są dla nauczycieli z wyższym wykształceniem oraz absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne i zatrudnionych w szkołach lub placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w Polsce.

W dniu 17 stycznia 2012 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W powyższym Rozporządzeniu zostały przedstawione szczegółowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które nauczyciel musi osiągnąć na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych. Zaprezentowano także nowe wymogi dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) - wprowadzono obowiązkową liczbę godzin oraz punktów ECTS.

Uprzejmie informujemy, że otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z nowymi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość” lub/i „Wiedza o społeczeństwie” w gimnazjach, liceach, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na studia podyplomowe zapewniające nauczycielom gimnazjów, liceów, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych przygotowanie merytoryczne w zakresie nauczania przedmiotów „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” odpowiadające nowej podstawie programowej. Prace badawcze i praktyka dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych pozwalają skutecznie i w atrakcyjnej formie przekazywać wiedzę o przedsiębiorczości i społeczeństwie, niezbędną przyszłym nauczycielom tych przedmiotów.